wapro mag – Sprzedaż i magazyn

wapro mag przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

wapro mag dostępny jest w 4 liniach produktowych:

 • START
 • BIZNES
 • PRESTIŻ
 • PRESTIŻ PLUS

Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM – prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

Zakres funkcjonalny programu dostępny w wersji START:

 • Kartoteki – kontrahenci:
 • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki),
 • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw),
 • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki),
 • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja),
 • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta,
 • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców),
 • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta),
 • Kartoteki – artykuły i usługi:
 • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi,
 • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe,
 • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu,
 • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży,
 • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży,
 • nieograniczona ilość cen sprzedaży,
 • indywidualne cenniki dla kontrahentów,
 • Pozostałe kartoteki:
 • kategorie asortymentowe – możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy,
 • kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania,
 • inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów),
 • dodatkowo w wersji PRESTIŻ – kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów
 • Dokumenty występujące w systemie:
 • magazynowe – bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU, zamówienia odbiorców i własne,
 • handlowe – faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT, faktura pro forma,
 • rozrachunkowe – KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa,
 • Magazyny:
 • obsługa jednego magazynu,
 • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy,
 • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto,
 • dodatkowo w wersji BIZNES – obsługa dowolnej liczby magazynów,
 • Inwentaryzacja:
 • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu,
 • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów,
 • Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż:
 • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych,
 • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy,
 • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń),
 • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu,
 • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ,
 • sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy,
 • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów,
 • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów,
 • dodatkowo w wersji BIZNES – automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych,
 • dodatkowo w wersji PRESTIŻ:
 • możliwość wystawiania faktur walutowych,
 • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD,
 • Rozrachunki:
 • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych,
 • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań,
 • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu – także na oryginalnych blankietach w nowym formacie),
 • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata),
 • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków,
 • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów,
 • drukowanie wezwań do zapłaty,
 • obsługa rozrachunków wielowalutowych,
 • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych,
 • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności, kontrahenta, formy płatności,
 • Finanse:
 • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu,
 • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe,
 • wydruk raportów kasowych,
 • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego,
 • Zestawienia:
 • stan magazynu, oferty, cenniki,
 • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT,
 • zestawienia obrotów magazynowych,
 • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów,
 • analizy stanu rozrachunków,
 • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców,
 • dodatkowo w wersji BIZNES – sumaryczne stany zamówień i rezerwacji,

Dodatkowe funkcje dostępne w wersjach:

 • BIZNES
 • Zamówienia – automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców,
 • Obsługa zleceń serwisowych – kartoteka urządzeń serwisowych, dodawanie zleceń serwisowych, kosztorysowanie, generowanie faktur,
 • PRESTIŻ
 • Moduł CRM – uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem,
 • Produkcja – zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy; montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe,
 • PRESTIŻ PLUS
 • Tabele dodatkowe – pozwalają użytkownikowi gromadzić praktycznie dowolne informacje dodatkowe związane z dowolnymi obiektami systemu jak: kontrahentami, asortymentem itd. Informacje takie mogą być przetwarzane przez system, filtrowane, czy też wykorzystane w zestawieniach Crystal Reports,
 • Gniazda rozszerzeń – można je określić jako miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu; mechanizm ten umożliwia automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp.,