Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 Księga Podatkowa

enova365 Księga Podatkowa

działa z

saldeo logo

Moduł zapewnia obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy księgi, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, dokumenty wewnętrzne, zestawienia przychodów i kosztów, rozliczenia z kontrahentami.

enova365 Księga Podatkowa to nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia uproszczonej księgowości. Struktura modułu jest prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilość i nazwy rejestrów określa użytkownik) – rejestry to odpowiednik segregatorów w których gromadzony jest dany typ dokumentów.

Program enova365 Księga Podatkowa posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz zapisy księgowe wyliczane są kwoty podatku oraz sporządzane i drukowane jest deklaracja VAT-7.

System filtrów (dowolnie definiowanych przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Na funkcjonalność systemu składają się:

Zapisy

Zapisy księgowe są chronologicznie numerowane w ciągu roku obrachunkowego. Można je również przeglądać wg typu rejestrów, z których powstały np. Sprzedaż, Zakup, Dokumenty wewnętrzne.

Ewidencja dokumentów

W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Po wprowadzeniu dokumenty są przeksięgowane do Książki Przychodów i Rozchodów automatycznie.

Ewidencja VAT

Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 – miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja Środków Pieniężnych

To nic innego jak prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres, oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

Zestawienia księgowe

To funkcja systemu, która pozwala użytkownikowi zdefiniować: rachunek wyników (przychody i koszty) i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

„Złe długi”

enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT oraz korektę kosztów z tytułu „złych długów”.

e-Deklaracje

Mechanizm umożliwiający wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym  lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru. 

Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości

Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu przez wykorzystanie pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT). Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

… to moduł dodatkowy umożliwiający import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej w jednym z wielu formatów danych.

enova Wirtualne Wyciągi Bankowe

… to dodatek umożliwiający prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych.

enova Platforma Managera

… to dodatek udostępniający kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu: prognoza stanu gotówki, przychodów ze sprzedaży, struktury wiekowej zobowiązań i należności, informacja o zobowiązaniach podatkowych, inne.