Strona główna » Programy » WAPRO ERP » wapro best

wapro best – Środki trwałe

Program wapro best przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego. Wiele opcji konfiguracyjnych pozwala na przystosowanie aplikacji do specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętanie takiego układu jako prywatną, domyślną konfigurację. Zadbano przy tym o prostotę i ergonomię obsługi programu, szybki i wygodny dostęp do najczęściej używanych funkcji.

WAPRO Best dostępny jest w 2 liniach produktowych:

 • BIZNES
 • BIURO

Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

 • Kartoteki i słowniki:
 • klasyfikacja rodzajowa środków trwałych z możliwością jej uzupełniania,
 • miejsca użytkowania, przechowywane w strukturze drzewiastej,
 • ewidencja stanowisk kosztowych,
 • rozbudowana ewidencja kontrahentów/dostawców wraz z informacjami kontaktowymi,
 • kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych),
 • własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia,
 • rozbudowana ewidencja firm obsługiwanych przez system, zawierająca takie informacje, jak nazwa, adres, NIP, rachunki bankowe itp.,
 • Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne:
 • podstawowe dane zawierające informacje o środku trwałym, miejscu użytkowania, osobach odpowiedzialnych, historii przydziałów, itp.,
 • możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych , która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania,
 • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych,
 • ewidencja operacji wykonanych na danym środku,
 • spis dokumentów danego środka trwałego,
 • możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii,
 • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych,
 • Wyposażenie:
 • podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka,
 • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych,
 • możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii,
 • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych,
 • Amortyzacja:
 • możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika),
 • częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie,
 • dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób),
 • możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo,
 • Operacje systemowe:
 • Likwidacja, Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik), Sprzedaż, Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik),
 • Ulepszenie środka, Przeszacowanie środka, Przekazanie nieodpłatne środka
 • Zmiana osoby odpowiedzialnej, Zmiana miejsca użytkowania środka
 • Korekta amortyzacji wykonanej, Korekta planu amortyzacji
 • prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych,
 • Dokumenty systemu:
 • operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT),
 • możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach,
 • możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu,
 • Dokumenty zakupu:
 • każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu,
 • dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu,
 • możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy,
 • Dekrety/Rejestry not księgowych:
 • ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów,
 • możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być wapro fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów,
 • Pozostałe funkcje:
 • moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu,
 • mechanizm pól dodatkowych,
 • moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL,
 • export do programu Excel z głównych ekranów programu.