Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 Księga Handlowa

enova365 Księga Handlowa

działa z

saldeo logo

Program enova365 Księga Handlowa zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. 

Podstawowe funkcje to:

  • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników,
  • ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały),
  • zestawienia sald i obrotów,
  • rozliczenia z kontrahentami.

Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych bieżących i statystycznych (na koniec roku). Program enova365 Księga Handlowa posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Księgowość w systemie enova365 reprezentuje nową generację oprogramowania do pełnej księgowości pracującego w środowisku Windows. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – stąd możliwość samodzielnego modyfikowania i dostosowania do własnych potrzeb parametrów programu. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów czy też operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on „otwarty” na wiele sugestii operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego.

Na funkcjonalność systemu składają się:

Dziennik

Możliwość prowadzenia zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu np. Sprzedaż, Wyciągi bankowe itp.

Ewidencja dokumentów

W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Po wprowadzeniu dokumentów mogą one być przeksięgowane do dziennika automatycznie.

Ewidencja VAT

Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 – miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program enova365 umożliwia również prowadzenie ewidencji rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

Zestawienie sald i obrotów

Możliwe jest również przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Do wyliczeń stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonane w buforze dziennika księgowań.

Zestawienia księgowe

To funkcja systemu, które pozwala użytkownikowi zdefiniować bilans firmy, rachunek wyników i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

Deklaracje

Deklaracja CIT-2 i PIT-5 sporządzana i drukowana automatycznie.

Schematy księgowe

Schematy księgowe to automatyczne dekretowanie wszystkich dokumentów na podstawie informacji zawartej na dokumencie takich jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny wprowadzony. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawienie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

„Złe długi”

enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT oraz korektę kosztów z tytułu „złych długów”.

Bufor księgowań

Bufor to miejsce, w którym można jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów czy dekretów dokonywać poprawek. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

eDeklaracje

enova365 Księga handlowa daje możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości

Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu przez wykorzystanie pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT). Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

… to moduł dodatkowy umożliwiający import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej w jednym z wielu formatów danych.

enova Wirtualne Wyciągi Bankowe

… to dodatek programu umożliwiający prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych.

enova Analizy MS Excel

… to narzędzie dodatkowe powiązane z modułem księgowym programu enova365, które udostępnia mu dane pochodzące z planu kont w Microsoft Excel . Dzięki temu można konstruować bardzo zaawansowane zestawienia księgowe podlegające dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova365.

enova Platforma Managera

… to dodatek udostępniający kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu: prognoza stanu gotówki, przychodów ze sprzedaży, struktury wiekowej zobowiązań i należności, informacja o zobowiązaniach podatkowych, inne.