Strona główna » Programy » WAPRO ERP » wapro gang

wapro gang – Kadry i płace

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

wapro gang dostępny jest w 3 liniach produktowych:

 • BIZNES
 • PRESTIŻ
 • BIURO

Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

 • Zarządzanie pracownikami:
 • przyjmowanie pracowników,
 • gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne),
 • rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych,
 • zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania , zaświadczenia itd.),
 • Ewidencja nieobecności:
 • prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami,
 • szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach,
 • Zarządzanie listami płac:
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym,
 • rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS,
 • Obsługa umów cywilno-prawnych:
 • obsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długookresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych,
 • rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy,
 • możliwość drukowania umów i rachunków,
 • możliwość drukowania list wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
 • możliwość drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A,
 • Łącze do systemów finansowo-księgowych:
 • wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WAPRO Fakir,
 • możliwość utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego,
 • Współpraca z innymi systemami:
 • przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
 • eksport danych do programów ePFRON i SOD,
 • współpraca z rejestratorami czasu pracy Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A.,
 • Home Banking:
 • gotowe szablony plików transferowych do większości banków,
 • możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie,
 • Wydruki:
 • gotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, rozdzielnika kosztów,
 • wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy,
 • deklaracje PIT, DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
 • Elastyczność:
 • łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu,
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów za pomocą kreatorów i generatora raportów,
 • pełna dowolność konstruowania algorytmów,
 • import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych,
 • Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak .xls, .doc, „.pdf, .jpg, .bmp i innych.

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

 • rozbudowany i konfigurowalny mechanizm rejestracji operacji użytkowników,
 • edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących),