Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych

Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych.

Moduł ten pozwala na:

 • prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na konkretne dni, tygodnie lub miesiące,
 • prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na kontrahentów lub grupy kontrahentów, pracowników, urzędy,
 • wprowadzenie planów przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym lub szczegółowym – wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, wynagrodzenie dla przyszłych nowych pracowników),
 • śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza z rzeczywistymi wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów,
 • możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy,
 • dokonywanie analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.).
Korzyści z wykorzystania modułu:
 • precyzyjne prognozowanie i kontrola płynności finansowej,
 • redukcja ryzyka utraty płynności,
 • szczegółowa analiza rozrachunków kontrahentów, szczególnie tych niosących zagrożenie niewypłacalności,
 • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
 • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.