Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 Księga Inwentarzowa

enova365 Księga Inwentarzowa

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, które zaliczane są w koszty bez konieczności ich amortyzowania.

Program enova365 Księga Inwentarzowa obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych nie podlegających amortyzacji. Dla degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momentu raty amortyzacyjne powinny być liczone algorytmem liniowym. Program pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi takimi jak przeglądy czy legalizacje oraz wyceny.

Ponadto program pozwala na:

  • ewidencję zestawów środków trwałych,
  • rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej),
  • dowolne ustawienia lat obrachunkowych,
  • pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym,
  • automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych,
  • inwentaryzacja środków trwałych – również za pomocą kolektorów danych,
  • rozliczanie ulg inwestycyjnych.