pobierz demo
pobierz demo
Księga Podatkowa

enova365 Księga Podatkowa

Moduł zapewnia obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy księgi, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, dokumenty wewnętrzne, zestawienia przychodów i kosztów, rozliczenia z kontrahentami.

enova365 Księga Podatkowa to nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia uproszczonej księgowości. Struktura modułu jest prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilość i nazwy rejestrów określa użytkownik) - rejestry to odpowiednik segregatorów w których gromadzony jest dany typ dokumentów.

Program enova365 Księga Podatkowa posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz zapisy księgowe wyliczane są kwoty podatku oraz sporządzane i drukowane jest deklaracja VAT-7.

System filtrów (dowolnie definiowanych przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Na funkcjonalność systemu składają się:

Zapisy

Zapisy księgowe są chronologicznie numerowane w ciągu roku obrachunkowego. Można je również przeglądać wg typu rejestrów, z których powstały np. Sprzedaż, Zakup, Dokumenty wewnętrzne.

Ewidencja dokumentów

W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Po wprowadzeniu dokumenty są przeksięgowane do Książki Przychodów i Rozchodów automatycznie.

Ewidencja VAT

Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja Środków Pieniężnych

To nic innego jak prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres, oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

Zestawienia księgowe

To funkcja systemu, która pozwala użytkownikowi zdefiniować: rachunek wyników (przychody i koszty) i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

"Złe długi"

enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT oraz korektę kosztów z tytułu „złych długów”.

e-Deklaracje

Mechanizm umożliwiający wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym  lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru. 

Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości

Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu przez wykorzystanie pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT). Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

... to moduł dodatkowy umożliwiający import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej w jednym z wielu formatów danych.

enova Wirtualne Wyciągi Bankowe

... to dodatek umożliwiający prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych.

enova Platforma Managera

... to dodatek udostępniający kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu: prognoza stanu gotówki, przychodów ze sprzedaży, struktury wiekowej zobowiązań i należności, informacja o zobowiązaniach podatkowych, inne.

Księga Podatkowa W tej kategorii nie ma produktów.